Tag Archive for การพัฒนาชุมชน

หลักการการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนขึ้น

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%97

1. ผู้นำชุมชนควรที่จะได้รับการเปลี่ยนตัวกันบ้างตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและจะต้องมีการเตรียมตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนไว้หลายๆ คน

2. หากจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การ จะต้องสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดี ไม่ใช่ว่าจัดตั้งหน่วยงานนั้นขึ้นเพื่อแสดงผลของการพัฒนาชุมชน

3. ทุกคนในชุมชนควรจะได้รับการส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติต่างๆ ตามโครงการพัฒนาชุมชน

4. พึงให้การศึกษาแก่คนในชุมชนอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

5. ทุกคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดในการสร้างความเจริญหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของท้องถิ่นนั้นให้ดี

6. การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติต่างๆ ควรให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยเพื่อให้ผู้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และเข้าใจวิธีการต่างๆ ของระบอบนี้ได้ถูกต้อง

7. จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองโดยเสรี เพื่อจะได้รับความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนความต้องการของผู้คนในท้องถิ่น

การดำเนินธุรกิจไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

การพัฒนาชุมชน เป็นการทำให้กลุ่มคนดีขึ้น เจริญขึ้น ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น การพัฒนาชุมชนก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชีวิตของชาวบ้าน ชีวิตของประชาชน ชีวิตของคนที่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม  ไม่เป็นภาระไม่เกิดปัญหาแก่สังคม เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ และใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ค่านิยมทางสังคมได้อย่างมีความสุข ชาวบ้าน ประชาชนจะมีร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์อย่างนี้ได้ ต้องได้รับปัจจัยความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่พอเหมาะ พอดี ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า สุขภาพที่แข็งแรง และมีความมั่นคงในชีวิต

เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน คือ คน ซึ่งเป็นกลุ่มอันหลากหลาย กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้าน เป็นชุมชนเมือง เป้นกลุ่มอาชีพ เป็นกลุ่มกิจกรรม ฯลฯ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เราเห็นพ้องกันว่าการพัฒนาคน เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ถูกต้อง การพัฒนาคนจึงเป็นเป้าหมายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และต่อใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รากฐานของประเทศดีขึ้น เจริญขึ้นในทุก ๆ ด้าน ประเทศชาติก็ดีขึ้น เจริญขึ้น เป็นสังคมพัฒนา สังคมพัฒนาดี สมาชิกในสังคมย่อมได้รับผลพวงของการพัฒนา ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การเล็งเป้าการพัฒนาไปที่คน ก็คือการเล็งเป้าไปที่ชุมชน จึงเป็นภารกิจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างจริงจัง รวมทั้งต้องพัฒนาคนเองด้วย เหมือนตนเองเป็นชุมชนหนึ่ง องค์กรทั้งหลายก็ต้องพัฒนาตนเองเช่นเดียวกัน เพราะองค์กรก็มีความเป็นชุมชนด้วย ถ้าเราจินตนาการว่าคนเหมือนเซล (cell) ของประเทศ (ร่างกาย) เซลทุกเซลได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้ดี ทำให้พัฒนา ประเทศชาติหรือสังคมไทยเราจะเป็นอย่างไร ลองจินตนาการต่อไป เพราะฉะนั้น เป้าหมายของประเทศ หรือสังคม จึงต้องพัฒนาคนหรือชุมชน

สิ่งที่พึงกระทำก่อนในการพัฒนาชุมชน
สิ่งใดที่จะพึงกระทำก่อนหลัง ย่อมต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้คนในท้องถิ่นเป็นสำคัญย่อมแล้วแต่สภาพของท้องถิ่น ความต้องการพื้นฐานนั้นผู้คนจะแสดงออกให้เห็นได้แจ้งชัด ถือว่าเป็นปัญหาสังคม ซึ่งผู้คนเหล่านั้นต้องการให้หมดไป  หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นและสิ่งที่พึงกระทำก่อนในการพัฒนาชุมชน คือ
1.  การป้องกัน ได้แก่ การรักษาความสงบสุขของผู้คนในท้องถิ่น
2.  การอนามัยเบื้องต้น ได้แก่ ความสะอาด สุขภาพ ร่างกาย โภชนาการที่เหมาะสม
3.  การเศรษฐกิจ ให้มีกินมีใช้มากกว่าเดิม
4.  การศึกษา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
5.  นันทนาการ มีสถานที่และอุปกรณ์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หาความสำราญและใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์
6.  การให้บริการทางสังคมและสิ่งอำนวยความสุข มีการสังคมสงเคราะห์และบริการที่จำเป็น

 

การพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่ดีขึ้น

การพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่ดีขึ้น

การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นชนบททุกแห่งทุกส่วน โดยการดำเนินการและการริเริ่มจากประชาชนเอง การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความสามารถของรัฐบาลที่เป็นผู้แทนเข้าไปบริหารในด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนกระตุ้นและเร้งเร้าให้ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง การพัฒนาชุมชน  เป็นขบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยประชาชนเข้าร่วมมือหรือริเริ่มเอง ถ้าประชาชนไม่รู้จักริเริ่มการใช้เทคนิคกระตุ้นเตือนให้เกิดการริเริ่ม  เมื่อประชาชนเข้าร่วมมือกับรัฐจึงทำให้เกิดบทบาทและกรรมวิธีขึ้นอีกเพราะประชาชนต้องปรึกษาหารือกันเอง กำหนดความต้องการ วางโครงการเองแล้วก็ร่วมมือกันเอง แล้วร่วมมือกันปฏิบัติตามโครงการนั้นๆ เพราะว่าวิธีที่ประชาชนคิดทำเอง มีความสำคัญยิ่งกว่าผลงานเสียอีก ตลอดจนความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาชุมชน หมายถึง ขบวนการที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงภาวะต่างๆ  ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ  ให้ดีขึ้นซึ่งเป็นการกระทำร่วมกันของผู้คนในท้องถิ่นนั้นเอง

กำลังที่สำคัญจะสำเร็จได้สมความมุ่งหมาย ก็คือ  ประชาชน  โดยที่ประชาชนมีความต้องการมีความสามารถอยู่ในตัวประชาชนเอง  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เช่น ความคิด  กำลังกาย  ฝีมือ  เป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคลหรือประชาชน  ดังนั้น  จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนก็คือ เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยวิธีการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมและให้มีผลมากที่สุดเพื่อเป็นการผลิตรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงชีวิตจิตใจและความรู้สึกของประชาชน ให้มีความรู้สึกที่จะยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของตน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นสนใจการทำงานในชุมชนและพยายามช่วยตนเองให้มากที่สุดทุกคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดในการสร้างความเจริญหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของท้องถิ่นนั้นให้ดี ทุกคนในชุมชนควรจะได้รับการส่งเสริม ให้ได้เข้าร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติต่างๆ ตามโครงการพัฒนาชุมชน จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนโดยเสรี เพื่อจะได้รับความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนความต้องการของผู้คนในท้องถิ่น ผู้นำชุมชนควรที่จะได้รับการเปลี่ยนตัวกันบ้างตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและจะต้องมีการเตรียมตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนไว้หลายๆ คนพึงให้การศึกษาแก่คนในชุมชนอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปหากจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การนั้นจะต้องสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดี ไม่ใช่ว่าจัดตั่งหน่วยงานนั้นขึ้นเพื่อแสดงผลของการพัฒนาชุมชน การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติต่าง ควรให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยเพื่อให้ผู้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และเข้าใจวิธีการต่างๆ ของระบอบนี้ได้ถูกต้อง

พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ด้วยความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน

พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ด้วยความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการใช้ขีวิตนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้ว เรื่องราวต่าง ๆ นั้น พื้นฐานจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของเราเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเงินนั่นเองครับ เพราะว่าเรื่องของการเงินนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าในเรื่องของการเงิน เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิต เพราะถ้าหากเราไม่สามารถเรียนรู้ในเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้เรานั้นกำหนดเป้าหมายชีวิตผิดวิธี

เงินอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่ทุกสิ่งก็อาจจะต้องใช้เงินซื้อ ดังนั้น การพัฒนาชุมชน ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องของการไม่ใช้่เงินมากนัก สุดท้ายแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้เงินทองด้วยกันทั้งสิ้นนั่นเอง ดังนั้นทางที่ดีที่สุด คือการปูพื้นฐานความรู้ด้านการเงินให้กับคนในชุมชนก่อนเป็นลำดับแรก

และเมื่อคนในชุมชนมีพื้นฐานในเรื่องของการดเงินแล้ว การจัดการกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนนั้น ก็จะต้องมีความสำคัญตามมาด้วยนั่นเอง และหากเพื่อน ๆ สนใจรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการเงิน ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ที่เว็บไซต์นี้นั่นเองครับ

ซึ่งหากมีโอกาสก็จะเข้ามาทำการเขียนบ่่อย ๆ ให้นั่นเองครับ เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนก็สามรถเข้ามาดูกันได้เลยที่นี่ครับ ซึ่งเรื่องของการเงินนั้น ค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิต ซึ่งหากเพื่อน ๆ มีความสนใจในเรื่องราวของการใช้เงิน ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นั่นเองครับ และเราจะพยายามหาข้อมูลอื่น ๆ ในเรื่องของการหาเงิน และวิธีการต่าง ๆ มาเพิ่มเติม